Home

Preventivní program drogy

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO MŠ Případy nálezu drogy ve škole, dítěte majícího akutní obtíže po požití drogy a projevy násilí a šikany jsou často situace náročné a emočně vypjaté. Je třeba je řešit racionálně, podle předem stanovených postupů a pravidel Preventivní program vychází z Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 - 2027 a metodických pokynů k prevenci rizikového chování, které zahrnují konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling Minimální preventivní program Sociálně patologické jevy: Šikana a násilí (snaha ohrozit, zastrašit nebo nějak jinak ublížit druhému) Drogy a návykové látky (ovlivňování vnímání a prožívání reality, změna vnitřního naladění čili psychiky) Virtuální drogy (závislost na počítačových hrách) Záškoláctv Protidrogová prevence je soustava opatření, mající předcházet či zamezit drogovým závislostem.Lze ji rozdělit do několika úrovní a hledisek. Prevence je hlavně primární, kdy je možnost zamezit vzniku problému s drogou (dobře dítě vychovat), nebo sekundární, což je schopnost odhalit problém a zahájit léčbu a nebo terciární, kdy je třeba minimalizovat negativní. Zdravotně preventivní programy OZP. Bezplatná preventivní vyšetření. Pro klienty OZP nabízíme zcela zdarma celou škálu preventivních vyšetření typických civilizačních chorob. Naše prevenční nabídka je v rámci České republiky jednoznačně nejširší

Program protidrogové prevence... Nebrat drogy je normální Cílem programu prevence drogových závislostí a související kriminality v MČ Praha 2 pro období 2003 - I. čtvrtletí 2004 je ve třech základních oblastech (primární, sekundární a terciální prevence) ochrana občanů před negativními důsledky drog a podpora osobního rozhodnutí narkomanů nadále abstinovat PŘEHLED PROGRAMŮ 2019/2020 BŘEZEN 2020 NÁZEV PROGRAMU TŘÍDY ANOTACE Workshop o duševním zdraví 9. roč. Komunikace, vztahy ve třídě 2. A Dopravní výchova 4. a 5. ročník Konflikt a komunikace 3. B, 3. C Komunikace, vztahy ve třídě 2. C Tancem proti šikaně 3. - 5. ročník Šikana a kyberšikana 4. B, 4. C. Peer program Seberozvojové skupiny Pomelo Puzzle KLUB-KOO Pro pedagogy Systém výkaznictví Podpůrná skupina pro třídní učitele ZŠ Videotrénink interakcí Metodické pokyny a legislativa Preventivní program školy Jak na drogy ve školách Co dělat když... Vzdělávání Pro rodiče Rodičovská skupina Co dělat když dítě.. Překlad publikace původně vydané organizací National Institute for Health and Clinical Excellence. Praha: 2007. 70 stran. V češtině vydání prvé. Překlad byl pořízen z anglické verze vydané v lednu 2006 pod názvem Drug use prevention among young people: a review of reviews (evidence briefing update) Preventivní program pro žáky 7. ročníků 3.4.2018 k nám přišel na přednášku pan Roman Povala, v rámci preventivního programu Drogy. Vyprávěl a sdílel svůj životní příběh, děti pozorně naslouchaly a nevěřily svým očím a uším, že z bývalého narkomana před nimi stojí člověk, který nyní pomáhá druhým lidem.

Domů » Témata » Primární prevence » Doporučené zdroje informací » Jak vytvořit minimální preventivní program. Jak vytvořit minimální preventivní program. Existují dvě publikace, které jsou pro tvorbu MPP zásadní. Jedná se o základní a první ucelenou. Gabriela Černohousová a kolektiv pracovníků hygienické stanice v Blansku. Na tento program volně navazuje dlouhodobý preventivní program Normální je nekouřit určený pro celý I. stupeň základní školy rozdělený do 2. etap. I etapa pro 1-3. třídu a II. etapa pro 4. a 5. třídu. (viz. níže program Normální je nekouřit)

Školní preventivní program

Preventivní program - Drogy (7. třída) Preventivní program - Drogy (8. třída) Preventivní program - Trestní odpovědnost mládeže (9. třída) Termíny budou upřesněny Městskou policií Hlučín. Akce budou dále aktualizovány a doplňovány a to dle epidemiologické situace Covid 19 Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT č.j.: 20 006/2007-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus

Klí čová slova: Návykové látky, primární prevence, Minimální preventivní program na základních školách. Primary prevention of a drug abuse at basic schools Summary This Diploma Thesis deals with primary prevention of a drug abuse at basic schools. Th Tento program je každoročně vypracován školním metodikem prevence na daný školní rok, schválen vedením školy, odeslán okresnímu metodikovi prevence a na konci každého školního roku podrobně vyhodnocen. Školní preventivní strategie školy 2019 - 2024. Preventivní program školy 2020/2021. Školní program proti šikanován Preventivní program s názvem Dáš si taky? je určený hlavně pro studenty druhého ročníku SŠ, tentokrát jsme ale dostali nabídku zrealizovat program v deváté třídě. První aktivita byla rozehřívací - abeceda. Úkol zněl: Co tě napadne, když se řekne drogy, přičemž slovo musí začínat na písmena. Minimální preventivní program . Úvod . Minimální preventivní program je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. Uvědomujeme si, že v dnešní době, kdy je znát nárůst rizikového chování, je třeba dbát na to, aby byly děti co nejvíce informovány o různých projevech rizikového chování REVOLUTION TRAIN - preventivní projekt založený na smyslovém prožitku a interaktivitě projekt REVOLUTION TRAIN rozšiřuje dosavadní přístupy k primární protidrogové prevenci multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN je unikátním nástrojem , který přináší novou formu všeobecného preventivního programu skrze.

Školní preventivní program - školní rok 2019/2020 1. Základní údaje o škole drogy Závislostní chování Interaktivní seminář s prvky záž. pedagogiky Společenství proti šikaně, certifikované agentury, které poskytují preventivní programy). 13. Školní metodik prevence vede záznamy o celém průběhu. Hokejové Pardubice vyřadily z kádru Roberta Kousala. Elitní útočník měl mít při policejní kontrole pozitivní orientační test na drogy, mělo se jednat o kokain. Pokud se oficiálně prokáže pozitivní test na drogy, okamžitě s ním ukončíme smlouvu, uvedl majitel klubu Petr Dědek Minimální preventivní program - MŠ Se sociálně patologickými jevy jako je týrání, šikana, drogy, nesnášenlivost, se mohou setkat děti již v předškolním věku. Proto začínáme s primární prevencí se začátkem docházky do mateřské školy. Potřebné informace si osvojí formou přiměřenou jejich věku a schopnostem Centrum prevence v Brně působí již od roku 1994, má tedy dlouhá léta praxe a zkušeností na poli prevence rizikového chování. Ve spojení s kvalifikovanými lektory poskytuje preventivní servis školám i širší veřejnosti v Jihomoravském kraji.. Naše aktivity jsou realizované s cílem předejít problémům a následkům spojeným s rizikovým chováním, případně.

Hlavní stránka » Základní škola » Aktuality » Drogy - preventivní program. Drogy - preventivní program. 27.2.2020. Preventivní program pro žáky 7. ročníků. Školní preventivní program sociálně patologických jevů je zaměřen na předcházení následujícím sociálně negativním jevům: Cílem minimálního preventivního programu je vést děti k respektu k okolí, sama k sobě i ostatním lidem. Získaný a zbytnělý respekt povede ke zvýšení zdravého sebevědomí jedince Drogy jsou velkým nebezpečím pro mládež, proto zorganizovala metodička prevence řadu programů pro žáky 8. a 9. tříd s touto tématikou. Jedním z nich byl preventivní program organizace Kappa Help z Olomouce. Lektoři interaktivní formou seznámili žáky VIII Preventivní program pro žáky 7. a 8. třídy ( alkohol a drogy ) Ne, 03/13/2016 - 18:03 — katerina.krejcova Ve čtvrtek 10. března se žáci 7. a 8. třídy zúčastnili přednášky Mgr. Barbory Doubkové Brodské, která je lektorkou projektu sdružení SANANIM Než užiješ alkohol, užij svůj mozek

Minimální preventivní program DROGY. Publikováno 2011/09/16 | Autor: admin. Pro více informací v souboru MPP-Drogy. Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky Minimální preventivní program naplňují všichni vyučující v rámci vyučovaných předmětů, proto zapracovávají témata prevence do výchovně-vzdělávacího procesu dle školního vzdělávacího programu. Cílem není nárazovost, ale soustavnost a průběžnost působení. Vyučující vedou žáky ke zdravému životnímu stylu

seminárka: Preventivní programy protidrogové činnosti () Preventivní programy protidrogové činnosti 1. Úvod Drogy představují pro Českou republiku závažné společenské riziko, které negativně ovlivňuje základní hodnoty jednotlivce, rodiny i celé společnosti Podle individuálních případů trvá doléčovací program od dvou měsíců do jednoho roku. Velký důraz se klade na nácvik situace selhání, jak se zachovat a co konkrétně dělat, dojde-li k opětovnému užití či užívání drogy, aby se člověk znovu nepropadl zpět do závislosti (tzv. prevence relapsu) Minimální preventivní program vychází z pokynů MŠMT, č. j. 21 291/2010 - 28, jenž obsahuje 22 příloh. Do prevence zařazuje boj proti konzumaci drog, užívání alkoholu, kouření, rizikové chování v dopravě, syndromu CAN, kriminalitě, gamblingu, záškoláctví, šikaně a kyberšikaně, rasismu, xenofobii

Praha, 29. 11. 2018 - Tento týden se v Praze koná tzv. Reitox akademie věnovaná tématu prevence závislostí, které se zúčastní přes 50 zástupců evroých národních monitorovacích středisek pro drogy a závislosti sítě Reitox a nositelé rozhodovacích pravomocí v protidrogové politice a prevenci závislostí (1) Posláním časopisu Dekontaminace je srozumitelně a efektivně předávat preventivní a zdravotnické informace drogově závislým klientům nízkoprahových center. Časopis vychází od roku 1996 a distribuuje se zdarma mimo běžnou distribuční síť - je dosažitelný pouze uživatelům drog a odborné veřejnosti PREVENTIVNÍ PROGRAM ez drog v příznivém školním prostředí 2019/2020 Vypracoval: Mgr. Miroslav Žalud, ředitel školy (drogy a další návykové látky, záškoláctví, šikana, rasismus, násilí a intolerance, gambling, poruchy příjmu potravy, syndrom týraných a -preventivní oslovování rodičů (např. při.

5 Preventivní program pro žáky A. Specifická prevence 1. Vrstevnické programy - chlouba našeho preventivního programu, viz. příloha PP č. 1 -Psychohrátky - 2P (víkendový pobyt s protidrogovou tematikou) 2. Diskusní besedy s odborníky - Nebezpečí stresu a jeho zvládání (prevence psychosomatických poruch), 1P,1A -Čas proměn, S tebou o tobě (prevence. Preventivní program: Úvod: Drogy a jiné sociálně negativní jevy se dnes dotýkají již dětí, které navštěvují základní školu. Z našeho pohledu pedagogů je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky. Je důležité poskytnout žákům co nejvíce informací o drogov Preventivní program Prevence rizikových projevů chování dětí Besedy na téma šikana, odmítnutí drogy, alkoholu, tabáku. Monitorování a řešení problémů při vzájemné spolupráci s třídními učiteli, rodiči, PPP. Spolupráce s PPP Pardubice

Preventivní program Základní škola, Rýmařov, Školní

 1. Preventivní program školy Výzkum Drogy a volný þas - srovnání studijní vs. uþební obory Výzkumu se zúčastnilo 74 žáků druhých ročníků studijních i učňovských oborů. Průměrný věk respondentů je 17 let. Dívky jsou v menšině, na jednu dívku připadaj
 2. Dne 12. 3. 2019 se v Základní škole Velké Přílepy uskutečnila beseda s por. Mgr. Matějem Tejmarem, policistou z Územního odboru Praha-venkov ZÁPAD Policie ČR. Akce se zúčastnily všechny třídy II. stupně. V úvodu pan Tejmar žákům vysvětlil rozdíl mezi trestným činem a přestupkem a stručně nastínil právní normy vztahující se k této problematice a jejich obsah
 3. Není to snadné - zvláště, když dítě zkouší drogy poprvé nebo je bere pouze příležitostně. Mnohá znamení jsou stejná, jako normální znaky dospívání. Důvodem k zamyšlení může být, vyskytne-li se několik znaků současně

Protidrogová prevence - Wikipedi

 1. Preventivní program AVE ČeskýTěšín - Školní rok 2016/2017 . EDI - emoce do inteligence pro 1. a 2. třídu . 1. A. 11. 11. 2016. 1 a 2 vyuč. hodina. I. blok - poznáváme 4 emoce, které si zpřístupňujeme prostřednictvím pohybu, barev, hudby, asociací, zvuku. Učíme se vnímat, jak a kde dané emoce cítíme, co s námi.
 2. alitu, virtuální drogy a gambling, šikanování
 3. V průběhu, ale obzvláště na konci přednášky byl dán prostor žákům a jejich dotazům. Pro žáky 8. a 9. třídy byl připraven preventivní program s názvem Drogy i zde se žáci dozvěděli mnoho zajímavých informací. Mgr. Michaela Šinkorov
ZŠ a MŠ Stará Voda - Preventivní program

Pilotní program v rámci projektu Křižovatky V roce 2018 jsme se rozhodli uskutečnit pilotní program pro zlepšení vztahů žáků a celkového klimatu v třídním kolektivu. Součástí práce s třídním kolektivem je také přednášková činnost a preventivní působení v oblastech rizikového chování Preventivní program úzce koresponduje s činností mnoha organizací na Boskovicku, které nabízejí četné mimoškolní aktivity. Metodický pokyn je v souladu s §29 odst.1 a § 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v

Preventivní program Drogy a my I. Zveřejnil/a Mgr. Jakub Hříbal dne 27. 1. 2019, 12:38. Datum a čas: Pátek, 22. Únor 2019 - 10:45. Program primární prevence, který má za cíl žákům přiblížit danou tématiku jiným způsobem, než je klasická výuka. Žáci budou mít možnost vyzkoušet si různé zážitkové techniky v praxi. Preventivní program školy je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. Na 2. stupni je zařazen do výuky předmětu Výchova ke zdraví. Učitel pravidelně a dlouhodobě v souladu s ŠVP probírá témata z různých sekty, drogy, alkohol,), využívat materiál a přílohy Metodického doporučení k primární prevenc Preventivní programy; Kontakt. Kuželov 1 Hrubá Vrbka 696 73. Partneři: 4WORKS Solutions | GDPR Ready. Webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies, potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě vašeho souhlasu také pro možný retargetin Povinná prezenční výuka bude obnovena ve středu 18. 11. 2020 v plném rozsahu podle platného rozvrhu hodin (včetně Celý článe Minimální preventivní program vychází zejména z těchto materiálů: - Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení tolerované, běžné drogy), čistota a osobní hygiena, naše tělo (důsledky konzumace drog)

OZNÁMENÍ. Jménem spolku s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ v Zábřehu, z.s., I ČO: 70887811, se sídlem v Zábřehu působící na adrese Školská 406/11, 789 01 Zábřeh, zaps. ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 1373, oznamujeme, že plenární zasedání - VALNÁ HROMADA se vzhledem k současnému nařízení vlády odkládá. Minimální preventivní program 1. Definice pojmu primární prevence a rizikového chování Prevence - znamená soustavu opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu ve škole, sociálním konfliktům, násilí a podobně Minimální preventivní program - 1 - Preventivní program školy pro školní rok 2020/2021 Anotace Tento dokument stanovuje Preventivní program školy pro žáky 31. ZŠ. tuální drogy, sekty), užívání návykových látek, gambling • předcházet užívání jakýchkoliv návykových látek, 31 Preventivní program - o. s. SANANIM Realizátor o. s. SANANIM Cílová skupina Žáci 7. ročníku Poet žáků v programu 20 Poet hodin programu 1 Návaznost programu na cíle MPP ano Ukazatele úspěšnosti Zapojení žáků do diskuse, pochopení nebezpečí alkoholu jako běžně dostupné legální drogy Termín Leden - únor 202 Preventivní program proti drogám - Bílá temnota. Posted on 19.10.2016 by admin. Drogy. Cesta tam a zpět. v Regionálním muzeu v Mělníce. Výstava pochází z cyklu sociálně preventivního projektu a je zaměřená na drogovou problematiku. Celá akce se konala pod vedením lektorů, kteří jsou profesionálními preventisty.

Úvod » Preventivní program Prevence sociálně patologických jevů je na škole prováděna podle vlastního dokumentu ZŠ Preventivní program sociálně patologických jevů. S dětmi jsou uskutečňovány besedy, které se týkají patologických jevů /alkohol, drogy, kouření/ Minimální (školní) preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy, pro širokou veřejnost.

Preventivní program na škole Aktualizováno Čtvrtek, 27 Září 2018 13:12 Napsal uživatel PILAŘOVÁ Jana Cíl programu : formovat mladého člověka, který bude dostatečně vybaven pro každodenní situace a rizika a bude na ně schopen adekvátně reagovat PREVENTIVNÍ PROGRAM pro oblast sociálně patologických jevů - netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) - nevhodné chování vůči učitelům - setkání s nebezpečnou nebo neznámou osobou . Rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech Minimální preventivní program Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou 1 Minimální preventivní program Obsah 1. Charakteristika školy 2. Cíle preventivního programu 3. Činnost školního metodika prevence 4. Činnost školy 5. Činnost pedagogických pracovníků 6. Aktivity rodičů 7 Minimální preventivní program vychází z Metodického pokynu ministra školství, mlá-deže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a opírá se o • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) b).

Preventivní program školy (d íve minimální preventivní program) Školní rok: 2020/2021 ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123/70 Jméno a p íjmení editele Mgr.. Richard Mráček (do 30.9.2020) Mgr. Ivana Jírů (od 1.10.2020 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY školní rok 2019/2020. Obsah Příloha č. 4 - Proč a jak odmítat alkohol a drogy.. - 37 - - 3 - Úvod Období školního vzdělávání má svůj vliv na formování osobnosti člověka. Dítě nejen doma, ale i ve školním prostředí přejímá vzorce chování, myšlení a emoce, které pak dále.

Zdravotně preventivní programy Oborová zdravotní pojišťovn

Plné znění Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2017, zveřejněné 7. prosince 2018, najdete na stránkách drogy-info.cz v sekci Publikace-Výroční zprávy. Souhrn výroční zprávy byl vydán jako Zaostřeno 05/2018 - Drogová situace v České republice v roce 201 Minimální preventivní program vychází z Metodického pokynu k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (MŠMT ýR . j.: 21291/2010-28), který do prevence rizikového chování zařazuje předcházení zejména následujícím rizikovým jevům: agrese, záškoláctví, šikana, kyberšikana 2 JAK SE NESTÁT ZÁVISLÁKEM - - interaktivní preventivní program Jak se nestát závislákem je interaktivní hra pro..náctileté s tematikou primární prevence některých druhů návykového chování s rizikem vzniku závislosti (např. kouření, alkohol, drogy) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY LIBEREC, KLÁŠTERNÍ 466/4, P.O. verze 2015/2016 Stránka 3 z 4 rozvoj tvořivosti a estetického cítění 4. Systematický rozvoj dovedností, které vedou k odmítnutí patogenu a osvojení zdravého životního stylu: A. Aktivity žáků MŠ (se zaměřením na prožitek, znalosti a dovednosti C. PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 4. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 4. V oblasti přímé práce pedagogů Všichni pedagogití pracovníci jsou v rámci pracovních porad seznámeni s postupem při Drogy a AIDS ve svt, přáte lství, rodina, odborné výraz

Video: Program protidrogové prevence Nebrat drogy je normáln

Preventivní program - Drogy | Základní škola a Mateřská

KACHLÍK, Petr a Halina MATĚJOVÁ. Pilotní preventivní projekt Drogy-Důvod-Dopad alias DDD. In Sborník z mezinárodní konference Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání.1. vyd. MU Brno: PdF MU, 2006. s. 391-417, 491 s Minimální preventivní program Školní rok 2019/2020 Inspiro - středisko volného času je školské zařízení pro zájmové vzdělávání zřízené městem. Ve své činnosti se řídí zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou 74/2005 Sb. 15.2 Kontakty na krizová, poradenská a preventivní zařízení 14 15.3 Krizové plány 18 15.3.1 Vstup policie do školy 18 15.3.2a Nepřítomnost ve škole a omlouvání absencí 18 15.3.2b Záškoláctví 20 15.3.3a ŠIKANA, Program proti šikanování 21 15.3.3b Krizový plán 24 15.3.4 Cigarety a jiné drogy ve škole 2 Preventivní akce pro osmé a deváté ročníky byla vždy přínosem v uvědomění si, jak rychle mohou drogy změnit člověka a jakým směrem se začne ubírat život narkomana. Mgr. Radovan Křivánek . Odkazy. Preventivní program - Proti drogám . Zodpovídá: Mgr. Radovan Křivánek Vytvořeno / změněno: 23.1.2020 / 23.1.2020

Minimální preventivní program vychází z výše uvedených pokynu MŠMT, které do prevence sociopatologických jevů zařazuje konzumaci drog vetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus Minim. preventivní program vychází z metodických pokynů MŠMT v souladu s § 29 odst. 1 a § 30 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb. a § 18 písm. c) zák. č. 379/2005 Sb. Drogy a jiné sociálně patologické jevy e dotýkají dětí, které navštěvují základní školu Lehké drogy - program pro 8. ročník ZŠ a pro SŠ věnující se specifické skupině návykových látek, vysvětlující rizika a další aspekty užívání a související legislativy v ČR. Mindfulness - dvouhodinový program pro II. stupeň ZŠ a pro SŠ zaměřený na soustředění, všímavost a kontakt se svým já

Gymnázium Ostrov

Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice. IČ: 652 686 87 / DIČ: CZ65268687. Všechny školní budovy pokryty bezplatnou Wi-Fi Preventivní programy v listopadu. V sedmé třídě se besedovalo na téma Drogy. Program byl zaměřen na problematiku užívání drog, vzniku závislosti a dopadů na zdraví jedince a jeho okolí. Pracoval s pojmy psychická a fyzická závislost, legální a nelegální drogy, drogový experiment a jeho cílem bylo vést žáky k.

Minimální preventivní program; Novinky; Kontakty a odkazy; Lyžařský výcvikový kurz; Harmonogram roku; Sportovně turistický kurz; Pro uchazeče. Přijímací zkoušky; Studijní obory. 26 - 41 - M/01 Elektrotechnika; 23 - 41 - M/01 Strojírenství; 18 - 20 - M/01 Informační technologie; 78 - 42 - M/01 Technické lyceum; Proč. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2020/2021. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2020/2021. 9. 9. 2020. web drogy-info. cz, adiktologie.cz, webové stránky odborných zařízení v regionu jsou průběžně doplňovány, dále kontakty s jinými institucemi v oblasti školství, zdravotnictví, sociálních věcí, Policie ČR, atd., dokumentu. Minimální preventivní program navazuje na preventivní program z minulého školního roku. rozpoznání šikany, co d ělat když u žáka byly nalezeny drogy, žák pod vlivem návykové látky, žák p řistižen p ři prodeji drog, rodi č vykazuje problé

Preventivní programy - ZŠ Ohradn

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015 - 2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí -virtuální drogy (počítače, televize, video, internet) -šikanování a ubližování, kyberšikana -vandalismus a další formy násilného chován Minimální preventivní program Jméno autora: Mgr. Zdeněk Žáček, Základní škola Boskovice, okr. Blansko Občanská výchova - proč odmítat alkohol a drogy - jaké jsou lepší možnosti - jak se bránit reklamám - společnost a drogy - proč se vyplácí žít zdrav Minimální preventivní program. Školní rok 2014/2015 Alkaloidy, léčiva, drogy a zneužívání návykových látek. Vlastnosti uhlovodíků a jejich derivátů, které mohou negativně . působit na zdraví člověka ( rozpouštědla aj.) OV . Prima Vztahy mezi lidmi a formy soužití -vztahy ve dvojici-.

Preventivní program Drogy II - 7.B. Zveřejnil/a Mgr. Jakub Hříbal dne 5. 9. 2019, 17:26. Datum a čas: Pátek, 11. Říjen 2019 - 10:45. Program primární prevence, který má za cíl žákům přiblížit danou tematiku jiným způsobem, než je klasická výuka. Žáci budou mít možnost vyzkoušet si různé zážitkové techniky v. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417 571 016 E - mail jan.holub@zsdubi1.cz Jméno a příjmení školního metodika prevence Šárka Walterov

drogy, prevence, odvykáníŠkolní metodik prevence – ZŠJN – ZŠ 5 Krnov

Poradenské centru

Ověřený preventivní program Unplugged, jehož cílem je omezit užívání návykových látek u dětí a mládeže, bude mít pokračování. Vzniká pět lekcí zaměřených na alkohol, které jsou speciálně upraveny pro české prostředí. Experimentální studie zkoumající účinnnost programu totiž ukázala, že v této oblasti zabírá méně Preventivní program Závislosti. 17. 2. 2016 Drogy, Nedrogová závislost, Lidské tělo, Gamblerství a Příběhy. Všem školitelům děkujeme a doufáme, že se naši žáci z připraveného programu co nejvíce poučili. (Martin Dytrych Preventivní program Progressive - život drogově závislých. Ve škole proběhl preventivní program Progressive - život drogově závislých. jak nás téma drogy zajímá a co o tom víme. Poté se nám představily a řekly něco o organizaci. Pak měl každý možnost vymyslet si otázku, například jaký je průměrný věk.

Preventivní program Unplugged – ZŠ Čáslav náměstí

Prevence užívání drog mezi mladými - drogy-info

Domů » Aktuálně » Kalendář akcí » Alkohol, kouření (Drogy ze sámošky), preventivní program, Maják. Zpátky na začátek Alkohol, kouření (Drogy ze sámošky), preventivní program, Maják. Zveřejnil/a PaedDr Minimální preventivní program Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou 2 . takže lze uplatňovat i moderní výukové metody. Gymnaziální třídy jsou vybaveny notebooky, které mohou žáci využívat i k domácí práci. Škola má multimediální učebnu s kapacitou 30 míst, kde je využita interaktivn Minimální preventivní program Obsah: 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Analýza současného stavu ve škole 5. Spolupráce s rodiči 6. Vzdělávání pedagogů 7. Metody práce 8. Jednorázové a další aktivity 9. Volnočasové aktivity 10. Řešení přestupků 11 Minimální preventivní program 2016/2017 Minimální preventivní program (dále jen MPP) je vypracován pro období školního roku 2016/2017. Navazuje na MPP z roku 2015/2016 a zahrnuje v sobě výchovně-vzdělávací působení ve škole i mimo ni. Definuje hlavní směry působení, prostředky k dosažení cílů a úkoly pedagogickýc

Preventivní program - Drogy Základní škola a Mateřská

Minimální preventivní program vychází z metodického pokynu MŠMT č.j. 2006/2007-51 z 16.10.2007, který do prevence sociopatologických jev ů za řazuje konzumaci drog v četn ě alkoholu, kou ření, kriminalita, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii Preventivní program Unplugged. které pomáhají odolávat tlakům užívat drogy. Cílem tohoto přístupu je vybavit dospívající konkrétními dovednostmi, aby dokázali odolávat vlivům sociálního prostředí. Během lekcí se u žáků budou rozvíjet životní (sociální) dovednosti, např. schopnost vážit si ostatních a. Preventivní program Ve čtvrtek 31. 10. proběhl pro žáky naší školy v tělocvičně preventivní program s názvem Zdraví máme jenom jedno pro první stupeň a Drogy, média a (rocková) hudba pro stupeň druhý. Autoři programu Jiří Klemsa a Markéta Doležalová seznamovali žáky s problematikou měkkých i tvrdých drog. Minimální preventivní program - Alkohol a drogy - 7., 8., 9. třída; Minimální preventivní program - Alkohol a drogy - 7., 8., 9. třída. První dvě hodiny o vysvědčení se téměř celý druhý stupeň zůčastnil besedy s ředitelkou intervenčního centra. Beseda se líbila, paní Petrákovou si určitě pozveme znovu.

Jak vytvořit minimální preventivní program, Národní

Bc. Marek KARLÍK Diplomová práce Drogy a školní drogová prevence z pohledu žáků středních škol a učilišť v okrese Vsetín Drugs and drug prevention education from the perspective of students of secondary schools and schools in the district Vseti MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2017/2018 ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, 17. listopadu 1123/70 Jméno a p íjmení editele Radovan Maresz, Ing. Telefon a e-mail na editele 596909302, www.skolspec@sos-eridan.c Cena 4500 Kć/1 program. Jak se (ne)stát závislákem interaktivní hra pro náctileté s tématikou primární prevence některých druhů návykového chování s rizikem vzniku závislosti (např. kouření, alkohol, drogy ) určeno pro žáky 8.- 9. tříd ZŠ. Cena 4500 Kć/1 program. 3. Semináře pro pedagogy . Zásady správného. Minimální preventivní program ZŠ v Lutíně vychází z pokynu MŠMT, č.j.: 1454/2000-51, který do prevence sociopatologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2019/2020 Obsah: 1. Co je to minimální preventivní program 2. Analýza situace 3. Témata primární prevence 4. Cíle, kterých chceme dosáhnout 5. Činnosti nutné k dosažení cílů 6. Hodnocení loňského roku a návrh opatření 7. Zdroje V Litvínově 1. 9. 201

Každá škola musí mít svůj minimální preventivní program. Z něho se ale stal takový fantom. Všichni vědí, že to mít musí. Všichni to nějak mají formulované. Nikdo však není zcela přesvědčivě schopen říct, co to přesně je, z jakých částí se to skládá a jaký je jejich přesný obsah Minimální preventivní program je dokument školy zaměřený na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních a sex), program Drogy trochu jinak - úvaha žáků - Můj postoj k drogá 1.4 Preventivní program školy Preventivní program školy (dále jen PP) se zaměřuje na koordinaci a realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, násilí, šikany, závislostního chování, vandalismu, rizikového chování a dalších nežádoucích jevů MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015/2016 6 udržet příznivé sociální klima - pocit důvěry, atmosféru pohody a klidu, podporovat výchovu ke zdravému životnímu stylu, osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoj osobnosti v bio-psycho-sociálních souvislostech trvat na stanovených hodnotách školy a života. 3.. V dubnu 2018 jsem začal pracovat jako pracovník resocializační a preventivní služby. V resocializační službě pracuji s lidmi, kteří jsou ve výkonu trestu, opouštějí výkon trestu, nebo je jim uložen alternativní trest (podmínka, podmínka s dohledem PMS ČR apod.) Preventivní program školy je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu. Na 2. stupni je zařazen do výuky předmětu Výchova ke zdraví. Pedagog pravidelně a dlouhodobě v souladu s ŠVP probírá témata z různých společenských oblastí. Důležitý je i individuální přístup k jednotlivým žákům. Je nutné.

 • Spí jezevec v zimě.
 • Řeka columbia.
 • Elektrická tříkolka pro deti.
 • Fixační kolečka.
 • Tvaroh cena billa.
 • Trifluormethansulfonová kyselina.
 • Ryby recepty pstruh.
 • Lokomotiva 7570.
 • Jak oživit černou barvu oblečení.
 • Elle macpherson friends.
 • Sydney australia.
 • Černobyl postižení.
 • Vyšehrad 4 díl.
 • Kavárna muzeum jihlava.
 • Rolfing plzen.
 • Fyzioterapie panevni dno praha.
 • Iphone model a1429.
 • Novomlýnské nádrže stavba.
 • Verb patterns tabulka.
 • Ruzenec svetla.
 • Microsoft office 2010 key.
 • Neléčená cukrovka příznaky.
 • Pohyb na fotografii.
 • Nik collection návod.
 • Kavarna s detskym koutkem praha 4.
 • Wellington usa.
 • Filmy s duchovní tematikou.
 • Dijonská omáčka steak.
 • Venkovní světlo s čidlem obi.
 • Watch tv online free.
 • Zkrácené hýžďové svaly.
 • Charlotte gainsbourg tour.
 • Nordic walking třeboň.
 • Kdy vysel ps4.
 • Onerepublic rich love.
 • Bauma fs cvut.
 • Jak správně vybrat velikost plavek.
 • Snížení testosteronu.
 • Rozdíl mezi dýhou a laminem.
 • Kalábrie výlety.
 • Zkrácení difenbachie.